Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Daň z nehnuteľnosti

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností  rozhodujúcich pre daňovú  povinnosť, ktoré nastanú  v priebehu zdaňovacieho  obdobia sa až na výnimky neprihliada (dražba).

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a zníženie dane vymedzuje:

Ak daňovník spĺňa  podmienky  oslobodenia, alebo zníženia  od  dane z nehnuteľností  je povinný  si ich uplatniť v daňovom priznaní  v lehote  na podanie    daňového  priznania.Daňovník  je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (obec Moravany nad Váhom) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti  k dani  z nehnuteľností   a každú  zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo  zmeny   nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

Potrebné doklady

DAŇ Z POZEMKOV

  • Doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)

DAŇ ZO STAVIEB

  • Doklad preukazujúci nadobudnutie,  vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)

DAŇ Z BYTOV

  • Doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
  • Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik  a zmenu daňovej povinnosti 
  • Občiansky preukaz

Príjem podání

Ing. Jana NEZBEDOVÁ

Kontakt:

Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: nezbedova@moravany.sk

Doba vybavenia

Do  30 dní,  v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

Poplatok

  • Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane  platobným  výmerom a zašle daňovníkovi  do vlastných  rúk. Splatnosť dane je  v dvoch rovnakých splátkach, do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a do 30.09. bežného zdaňovacieho obdobia.
  • V prípade, že daňovník nebude pri  doručovaní  zastihnutý  a nevyzdvihne si platobný  výmer do 15  dní odo dňa jeho uloženia, považuje  sa posledný  deň tejto  lehoty  za deň doručenia i keď sa daňovník  o uložení  nedozvedel.
  • Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť  šekom, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na obce Moravany nad Váhom. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.
  • Číslo účtu obce Moravany nad Váhom vedený v SLSP a.s. pobočka Piešťany číslo účtu 5029180896/0900