Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné sig­nály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 
Ak zaznie varovný signál:

  • Nastáva mimoriadna situácia.
  • Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

Varovný signál - všeobecné ohrozenie

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI.

2 - minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené.

Varovný signál - ohrozenie vodou

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY.

6 - minútový stály tón sirén

Signál - koniec ohrozenia

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový stály tón sirén bez opakovania

POZOR!

Podľa termínov nasledujúcich za týmto textom sa v jednotnom čase o 12.00 hodine vykonáva preskúšanie prevádzkyschop­nosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú hovoreným slovom pred skúškou sirén.