Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Dňom 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, podľa ktorého sa žiadosť o výpis a odpis registra trestov podáva na orgánoch prokuratúry (Krajská prokuratúra v Trenčíne vydá výpis a odpis z RT na počkanie), na obciach ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.
Žiadosť o výpis a odpis RT (formuláre sú uvedené nižšie) musí obsahovať podľa ustanovenia § 10 ods. 4

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • pohlavie
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (žiadateľ na vyzvanie tieto údaje preukazuje rodným listom, ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa.

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis a odpis RT sa overuje:

 • u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (za takýto doklad sa považuje kombinácia platného originálu cestovného pasu a originálu rodného listu)
 • u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (iným dokladom sa rozumie napr. občiansky preukaz alebo iný preukaz alebo úradná listina, z ktorých vyplývajú údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) až d)

Občan, ktorý žiada o vydanie výpisu alebo odpisu RT predkladá kolkovú známkuv hodnote 4 € a zaplatí správny poplatok za osvedčenie žiadosti 1,50 €.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Generálna prokuratúra ho vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Žiadosť o výpis z registra trestov sa podá na predpísanom formulári, ktorý si môžete stiahnuť v sekcii tlačivá na stiahnutie.

Odpis z registra trestov 

Podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby. Na iný účel sa odpis fyzickým osobám nevydáva.
Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Postup pri prijímaní žiadostí o odpis registra trestov:

 • žiadosť o odpis registra trestov pre oprávnenú osobu sa podá na predpísanom formulári č. 4
 • v pripojenej prílohe uvedie oprávnená osoba – občan presný názov bezpečnostnej alebo technickej služby, v ktorej sa uchádza o zamestnanie, alebo ktorej je zamestnancom.

Predmetnú žiadosť je možné vybaviť na počkanie na Okresnej prokuratúre v Trnave, Vajanského 22, tel. č.: 033 592 33 35genpro.gov.sk .

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz, alebo pas
 • Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne obecný úrad)
 • Žiadosť o odpis z registra trestov (tlačivo Vám poskytne obecný úrad)

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

 • na počkanie

Poplatok 

 • Kolok 4,00€ prinieť    
 • Poplatok 1,50€ v hotovosti