Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Poskytovanie informácií

Obec Moravany nad Váhom je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Moravany nad Váhom vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie informácií

Podanie žádosti

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

Poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

Poplatok 

  • Bezplatne - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi nepresiahne čiastku 1,00 € .
  • Za úhradu - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 1,00 € , v plnej výške materiálnych nákladov.