Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb

Všeobecný prevádzkový čas sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku a tento písomne oznámi na Obecný úrad, 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času. Písomné oznámenie (tlačivo) musí obsahovať tieto údaje:

  • Názov a adresu prevádzkarne.
  • Dátum začatia činnosti prevádzkarne.
  • Čas predaja alebo prevádzkový čas.
  • Sortiment predaja, resp. poskytované služby.

V prípade pohostinských zariadení, s prevádzkovým časom od 22.00 hod., môže byť prevádzkový čas povolený po prerokovaní v OZ skúšobne na dobu dvoch mesiacov.
Zmenu času predaja alebo času prevádzky služieb môže prevádzkovateľ uskutočniť po jej oznámení resp. po schválení času predaja po 22.00 hod.

Potrebné doklady

  • Kópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra.
  • Doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru.
  • Ak sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával, doklad že priestor stavebno technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Kontakt

Tel.: 033/7725654

e-mail.: moravany@moravany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

10,00€