Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.
Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie. 
Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie drobnej stavby (tlacivo)
  • Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
  • Doklad o vlastníctve
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocne, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovanej stavby

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania

Poplatok

Podľa rozsahu od 10€ do 30€