Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Územné konanie

Územné konanie začína obec Moravany nad Váhom na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.). Podľa výsledkov územného konania vydá obec Moravany nad Váhom navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo)
  • List vlastníctva
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Zoznam známych účastníkov územného konania
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vybavuje

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt

Tel.: 033-7725654, 033-7731601
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia

30 až 60 dní

Poplatok 

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce