Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá obec Moravany nad Váhom stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením (tlačivo)
  • Stavebné povolenie
  • List vlastníctva
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Projektová dokumentácia

Vybavuje

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt

Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia

30 až 60 dní

Poplatok

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce