Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby

V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je potrebné  podať písomnú žiadosť  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Obec  podľa  miesta trvalého pobytu osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.

Posudkovou činnosťou  sa zistí odkázanosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu, a to buď v zariadení  pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby alebo na opatrovateľskú službu. 

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, z ktorého vyplýva, či dotyčný je odkázaný na požadovanú sociálnu službu.

Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú na Obecnom úrade. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby a informácie o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby je možné získať  na Obecnom úrade. 
Spôsob určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Moravany nad Váhom upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany nad Váhom,  číslo 4/2010.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálnu službu
  • Potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok (výška dôchodku, a pod.)

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

30 dní

Poplatok

bez poplatku