Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia, majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu v Moravanoch nad Váhom najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. 
Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

  1. Obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  2. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Vysvetlenie

  • Obnovou  produkčnej  ovocnej   dreviny sa  rozumie  výmena  ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
  • Bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Potrebné doklady

  • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny. alebo ohrozenia občanov (tlačivo).
  • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove (tlačivo).
  • List vlastníctva.
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres.
  • Výpis z obchodného alebo iného registra.

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

bez poplatku