Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XXX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2013 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie 1. polroku 2013 v ZŠ a MŠ
 4. Správa zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov obce
 5. Správa zo zasadnutia komisie životného prostredia
 6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 - nevyčerpané prostriedky z r. 2012
 7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 - ZŠ s MŠ
 8. Návrh VZN č. 6/2013 - o vyhradení plochy na vylepovanie predvoleb. plagátov
 9. Stanovy obecného športového klubu Moravany nad Váhom
 10. Projekt na realizáciu futbalových turnajov detí Bc. Róbert Hanko
 11. >
 12. Zmluva o zriadení vecných bremien (parc. č. 217/1) - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 13. Zmluva o zriadení vecných bremien (parc. č. 1636/10) - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 14. Zmluva o zriadení vecných bremien (parc. č. 373/2, 373/1) - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 15. Zmluva o zriadení vecných bremien (parc. č. 1668/3, 1668/2) - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 16. Lokalita Striebornica - splnenie požiadaviek podpísaných obyvateľov obce
 17. Žiadosť o zníženie výšky nájmu (Kaderníctvo - P. Duranová, Lekáreň Park - PharmDr. A. Prokopová, Medicus et al. - MUDr. M.Macek)
 18. Iné: Žiadosť -Ing. Lucia Jureňová, SLK Piešťany - prenájom futbalového ihriska
 19. Interpelácie poslancov

 

Dátum vloženia: 15. 9. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 9. 2013 0:00
Autor: Aleš Adamský