Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XXXII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2013 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016
 4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 5. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za I. polrok 2013 v Zariadení pre seniorov a Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Zariadení pre seniorov. 
 6. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
 7. VZN č. 1/2014 - o miestnych daniach a poplatku
 8. Žiadosť o prevedenie infraštruktúry Lake Resort Striebornica do majetku obce
 9. Stanovisko obyvateľov k zverejnenému zámeru Obce (Lokalita Striebornica)
 10. Žiadosť o predĺženie zmlúv - bytový dom Prúdy 701/1
 11. Vzdanie sa mandátu poslanca - Aleš Adamský
 12. Interpelácie poslancov
 13.  
Dátum vloženia: 12. 12. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2013 0:00
Autor: Aleš Adamský